Gmina Sobków - Gminny Portal Internetowy

Inforamcje dla Rolników z terenu Gminy Sobków

 

Formularz zwrotu/odbioru odpadów  opakowaniowych po środkach ochrony roślin w ramach systemu zbiórki opakowań PSOR

 

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przygotowało formularz zwrotu/przyjęcia takich odpadów, które są zbierane w ramach systemu PSOR aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy potrzebują dowodu na to, że zwrócili odpady do punktu sprzedaży, a tym samym wywiązali się z obowiązków wykazanych w art. 43 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami  opakowaniowymi. Dzięki temu rolnik zdający odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR będzie dysponował potwierdzeniem, że postąpił z opakowaniem po środkach ochrony roślin zgodnie z przepisami.

Taką kartę rolnik będzie mógł przedstawić przedstawicielowi regionalnego oddziału ARiMR podczas kontroli wzajemnej zgodności.

Odpady_opakowaniowe_formularz


 

- ptasia_grypa-plakat.jpg

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

- apel_glw-2_page_001.jpg

 


 

Od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać od 18 października br.

1. Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny świni - jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

2. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.

3. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

4. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni.

5. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, podając liczbę oznakowanych zwierząt.

6. W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

7. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada świń w terminie 7 dni od dnia następujących  zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

8. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia następujących zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,  
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

9. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

10. Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na:

 • posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
 • podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym rzeźnię,
 • podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.

Zgłoszenia należy dokonać:

 • nie później niż w dniu:
  • wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
  • uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
  • unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni
 • w terminie 14 dni od dnia:
  • wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
  • wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605)

Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt ARiMR

 


 

Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:

 1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
 2. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.
 3. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.

Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

 


 

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o rozpoczęciu prac związanych z projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Górnej Wisły.


 Informacja ARR o dopłatach do materiału siewnego.


Wykaz Urzędowych Lekarzy Weterynarii, którzy zostali upoważnieni do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny oraz sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych i przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju na terenie powiatu jędrzejowskiego.

L.pObwódImię i nazwisko lekarza weterynarii, adres
1Miejscowości gminy Imielno 

ZAKRZEWSKI PRZEMYSŁAW,
ul. Cmentarna 6, 28-313 Imielno.

Teł. 609 515 746
2 Miejscowości gminy Jędrzejów 

KIJEWSKI ANDRZEJ, ul. Głowackiego 16,

28-300 Jędrzejów,
woj. Świętokrzyskie

Służb. 608-113-891

Dom 386 19 27
3 Miejscowości gminy Jędrzejów 

KOWAL MARIA, Brzeźnica 23, 28-300 Jędrzejów,
woj. Świętokrzyskie

Służb. 386 23 31

Dom. 386 11 67
4 Miejscowości gminy Małogoszcz 

ZACZKOWSKI ANDRZEJ,ul. Jaszowskiego 5, 28-366 Małogoszcz, woj. Świętokrzyskie

Służb. 385 51 14

Dom. 385 55 16
5 Miejscowości gminy Sędziszów 

ROKITA ANDRZEJ, Krzcięcice 33,
28-341 Krzcięcice,
woj. Świętokrzyskie

Tel. 381 77 66

Kom 509 115 576
6 Miejscowości gminy Wodzisław 

KRUK ZBIGNIEW, Świątniki 28A,
28-330 Wodzisław,
woj. Świętokrzyskie

Służb. 380 61 46
7 Miejscowości gminy Wodzisław 

KRAWCZYK JAROSŁAW, Nawarzyce 36,
28-330 Wodzisław,
woj. Świętokrzyskie

Dom. 380 51 19

Kom. 602 538 940

 


 

8 Miejscowości gminy Imielno SZEWCZYK PAWEŁ, ul. Głowackiego 8,
28-300 Jędrzejów,
woj. Świętokrzyskie Tel. 386 29 93
9 Miejscowości gminy Oksa
i Nagłowice
 

SIŚKIEWICZ STANISŁAW, ul. Strażacka 1, 28-363 Oksa,
woj. Świętokrzyskie

Tel. 380 80 22

Kom. 608 476 271
10 Miejscowości gminy Sędziszów 

DOMAŃSKI GRZEGORZ, Mstyczów 89,
28-340 Sędziszów,
woj. Świętokrzyskie

Tel. 381 15 42

Kom. 502 918 983

 

 


 

11

 Miejscowości gminy Sobków

 WÓJCIK GRZEGORZ, ul. Kielecka 1A
28-305 Sobków,

woj. Świętokrzyskie
Tel. 601 560 530
12 Miejscowości gminy Słupia Jędrzejowska 

GOLA JERZY, Słupia Jędrzejowska 205
28-350 Słupia Jędrzejowska

Tel. 883 600 929

 


 

PEŁNOMOCNIK WOJEWODY ds. USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH w WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Uprzejmie informujem, że rząd przyjął program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego oraz nowelizację rozporządzenia Rady ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.(Dz. U. Nr 22,poz.l21 ze zm.)

Program zakłada udzielenie poszkodowanym producentom rolnym pomocy w następujących formach:

 1. kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.
 2. stosowanie pomocy przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty.
 3. odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie w części lub w całości przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji.
 4. udzielanie pomocy producentom rolnym na dokonanie wznowienia produkcji rolnej w wysokości 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy rolnej lub 10 zł na 1 m2zniszczonych upraw znajdujących się w tunelach foliowych lub szklarniach kwalifikujących uprawę do likwidacji. Za uprawę na której wystąpiły szkody kwalifikujące uprawę do likwidacji należy uznać szkody w uprawach rolnych lub uprawach w szklarniach i tunelach foliowych w wysokości co najmniej 80% (gospodarstwa rolne w których straty wyniosły poniżej i powyżej 30 % średniej rocznej produkcji)

Wnioski będzie można składać dzień po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw do dnia 30 września 2013r. 5. stosowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2013r.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy będzie określać nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Ponadto dostępna będzie pomoc w ramach działania przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Termin składania wniosków o przyznanie pomocy z w/w działania ogłoszony zostanie przez Prezesa ARiMR m.in. na portalu internetowym Agencji.

 

 Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego


 

Dnia 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin

Urząd Gminy w Sobkowie na prośbę Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach podaje do publicznej wiadomości poniższą treść ogłoszenia.

 

zmodyfikowanych genetycznie:

-ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r (Dz. U. z 2012, poz.1512) oraz
-wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady Ministrów:
 •  w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810,
 •  w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora

 

Te akty prawne nakładają na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa nowe zadania polegające na sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem materiału siewnego oraz sprawowanie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego.

Producenci rolni, którzy nie zastosują się do powyższych przepisów będą podlegali określonym sankcjom.

W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych, prosimy wszystkich uprawiających kukurydzę, aby zadbali o przechowywanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędowych, którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału.

Przypominamy również wszystkim zainteresowanym uzyskaniem „Dopłaty do materiału siewnego", iż wnioski w Agencji Rynku Rolnego można składać do dnia 25 czerwca 2013 r.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, jeżeli ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni jest nie mniejsza niż minimalna ilość określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego

a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, Dyrektor COBORU SDOO podjął decyzję o utworzeniu Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa (LZO) na rok 2013 dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaka bardzo wczesnego, ziemniaka wczesnego, ziemniaka średniowczesnego i ziemniaka późnego.

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA 2013R.

 

Pszenica ozima

 

Pszenżyto ozime

 

Żyto ozime

1.

ARKADIA wr

1.

ALGOSO

1.

ARMAND wr

2.

BAMBERKA

2.

BOROWIK wr

2.

DAŃK. AMBER wr

3.

LEGENDA

3.

CERBER*

3.

DAŃK. DIAMENT

4.

NARIDANA

4.

FREDRO

4.

DARAN

5.

NATULA

5.

KWS TRISOL wr

5.

DOMIR

6.

OSTROGA

6.

PIZARRO

6.

STAŃKO

7.

OSTKA

7.

TULUS

7.

HERAKLES

 

STRZELECKA

8.

ALEKTO

8.

BRASETTO

8.

SAILOR wr

9.

BORWO

9.

PALAZZO

9.

SKAGEN

10

MIKADO wr

10

SU SKALITO

10.

TONACJA

 

 

 

 

11.

BANDEROLA

 

 

 

 

12.

JANTARKA

 

 

 

 

13

KWS OZON

 

 

 

 

14

MULAN

 

 

 

 

15

MARKIZA

 

 

 

 

 

Pszenica jara

 

Jęczmień jary

 

Owies

1.

BOMBONA

1.

BASIC wr

1.

ARDEN

2.

ARABELLA

wst. rek.

2

ELLA wr

2.

BINGO

3.

IRON

3.

BRETON

3.

HEWILLA

4.

KWS OLOF

4.

HAKER

4.

KANDELA

5.

NATASIA wr

5.

KREZUS

5.

KATODA

6.

SKALD

6.

ZUCH

6.

KWS TORRIDON wr

7.

SKARB

7.

CELER

7.

 

OSTKA SMOLICKA

8.

SUWEREN

8

MACZO

8.

TYBALT

 

 

 9.

SIWEK

 

Ziemniak

bardzo

wczesny

Ziemniak wczesny

Ziemniak

średnio

wczesny

Ziemniak

późny

 

 

1. ARIELLE

1. BELLAROSA

1. BARTEK

1. JELLY

2. DENAR

2. CYPRIAN

2. FINEZJA

2. SYRENA

3. LORD

3. MICHALINA

3. SATINA

3. ZAGŁOBA

4. MILEK

4. OWACJA

4. STASIA

 

5. VIVIANA*

5. VINIETA

5. TAJFUN

 

* najwyższy

plon po 60

dniach od

sadzenia

 

6. TETYDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDOiR dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

 

Gmina Sobków
Urząd Gminy w Sobkowie
Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, woj. świętokrzyskietel.: 41 3871037, 3871022, fax: 41 3871034, email: sekretariat@sobkow.pl, http://www.sobkow.plNIP: 656-13-16-844NIP GMINY 656-22-15-944
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x