Gmina Sobków - Gminny Portal Internetowy

Działki na sprzedaż

 
Działka o numerze 9/1 położona w miejscowości Sokołów Dolny

Działka o numerze 9/1 położona w miejscowości Sokołów Dolny o pow. 0,1386ha Działka nie jest objęta miejscowym planem (brak planu). Zgodnie ze studium działka częściowo znajduje się w terenach gruntów rolnych(obszary rolne wskazane do zagospodarowania wielofunkcyjnego) częściowo w terenach istniejących zespołów osadnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych. Działka położona jest w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową a także w energię elektryczną. Na działce znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej.

 zdjęcia

- 1dzialka_na_sprzedaz.jpg

- bezposrednie_sasiedzwto_dzialki.jpg

- widok_z_dzialki.jpg

- widok_z_dzialki_1.jpgDziałki o numerach 142/20 142/21 142/26 949 142/28 142/29 położone w miejscowości Sokołów Górny.

Działki o numerach 142/20 o pow. 0,0949, nr 142/21 o pow. 0,0927, nr 142/26 o pow.  0,0949, nr 142/28 o pow. 0,0889, nr 142/29 o pow. 0,0888, położone w miejscowości Sokołów Górny. Zgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na każdej działce znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe.

 zdjęcia

- widok_dzialek.jpg

- widok_dzialek2.jpg

- widok_dzialek4.jpgDziałka nr 159/3 o pow. 0,2170 położona w miejscowości Sobków.

Działka nr 159/3 o pow. 0,2170 położona w miejscowości Sobków. Zgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową z możliwością podłączenia się do sieci kanalizacji zlokalizowanej po drugiej stronie ulicy Spacerowej.

 zdjęcia

- widok_dzialki.jpg

- widok_dzialki1.jpg

- widok_dzialki3.jpg

- widok_dzialki4.jpgDziałka o numerze 354/3 położona w obrębie Korytnica

Działka o numerze 354/3 położona w obrębie Korytnica o pow. 0,8926ha zgodnie opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy sobków działka ta na głębokość ok. 80m od drogi nr 260 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 8.RM.MN – tereny zabudowy zagrodowej mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozostała część działki znajduje się w terenach gruntów rolnych. Dojazd do działki drogą asfaltową. Działka od strony południowo-zachodniej uzbrojonym w sieć wodociągową a także w sieć energetyczna napowietrzną.Działka o numerze 226 położona w miejscowości Nowe Kotlice

Zgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, działka ta na głębokość ok.60m od drogi publicznej (powiatowej) klasy zbiorczej oznaczonej w planie symbolem  KD-Z znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 15.RM.MN-tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Jest to obszar o pow. 0,2200ha. Pozostała część działki  znajduje się w terenach upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych oznaczonych symbolem 15R. Ponadto działka znajduje się w granicach istniejącego obszaru NATURA 2000,,Dolina Nidy".Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze powiatowej prowadzącej z Mokrska Dolnego w kierunku wsi Stare Kotlice, w odległości ok.5km od miejscowości Sobków-głównego ośrodka gminy. Do miasta powiatowego Jędrzejów odległość wynosi ok.13km.Usytuowana jest w obszarze niezabudowanym, ale od najbliższej zabudowy dzieli ją tylko jedna nieruchomość. Działka o dobrych cechach fizycznych. Front nieruchomości szerokości 36,5m, teren płaski. Wzdłuż drogi biegnie napowietrzna linia energetyczna i wodociąg.

- kotlice.jpg


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiacych własność Gminy,połozonych w obrębie Sobków, Mokrsko i  Nowe Kotlice.

Działki o numerach 110/2 110/3 110/4 110/5 110/6 w obrębie Mokrsko Dolne 110/2 o  powierzchni 0,4875 110/3 o powierzchni 0,1266 110/4 o powierzchni 0,1195 110/5 o powierzchni 0,1122 110/6 o powierzchni 0,1125 Nieruchomość jest niezagospoda-rowana. Zgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospoda-rowania przestrzennego gminy Sobków działka nr 110/2 w  części o pow.0,1400ha przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jed-norodzinna, w pozostałej części pod uprawy rolnicze. Część dział-ki od strony zachodniej znajduje się w strefie sanitarnej cmentarza. Natomiast działki pod nr nr 110/3, 110/4, 110/5 i 110/6 położone są w  terenie przeznaczonym pod za-budowę mieszkaniową jednoro-dzinną. Nieruchomość stanowi kompleks pięciu wydzielonych geodezyjnie działek, zaprojekto-wanych po południowej stronie drogi z Mokrska Dolnego w  kie-runku Jędrzejowa. Każda z wy-dzielonych działek będzie posia-dać dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 110/1 stano-wiącą własność Gminy. Działki w kształcie prostokąta, teren płaski. Wzdłuż drogi asfaltowej biegnie sieć energetyczna i wodociąg. Sieć kanalizacji sanitarnej oddalona. Okolica spokojna sprzyjająca funkcji mieszkalnej, w  pobliżu znajduje się kościół i cmentarz. Miejscowość Mokrsko Dolne po-łożona jest nad rzeką Nidą, w od-ległości 3km na południowy-zachód od miejscowości Sobków-głównego ośrodka gminy. Dojazd do Mokrska Dolnego jest dobry, zarówno od strony Sobkowa jak i od strony Jędrzejowa.

 

 


Wójt Gminy Sobków ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy, położonych w obrębie            Mokrsko Dolne gm.Sobków

Nr działki

Pow. w (ha)

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium (zł)

110/2

0,4875

kuj

/00059266/5

57 271, 00+ podatek Vat 23%

(w tym cena terenu budowlanego 49 000. 00 zł - Vat 23%)

3000,00

110/3

0,1266

kuj

/00059266/5

44 310, 00+ podatek Vat 23%

2500,00

110/4

0,1195

kii j

/00059266/5

41 825, 00+ podatek Vat 23%

2500,00

110/5

0,1122

kuj

/00059266/5

39 270, 00+ podatek Vat 23%

2500,00

110/6

0,1125

kuj

/00059266/5

39 375, 00+ podatek Vat 23%

2500,00

Każda z działek będzie przedmiotem oddzielnego przetargu.Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Zgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków obejmujący teren Mokrska Dolnego działka oznaczona nr 110/2 od strony wschodniej, w części o pow. 0,1400ha przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną -symbol terenu 1 l.MN. Natomiast w pozostałej części położona jest w terenie przeznaczonym pod uprawy rolne, ogrodnicze i sadownicze-symbol terenu 11.R oraz częściowo od strony zachodniej znajduje się w7 strefie sanitarnej cmentarza. Działki oznaczone nr nr 110/3, 110/4. 110/5 i 110/6 położone są w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jedno rodzinną - symbol terenu 1 l.MN.

Działki o kształcie prostokąta, teren płaski. Wzdłuż drogi asfaltowej biegnie sieć energetycz­na i wodociągowa, natomiast sieć kanalizacji sanitarnej oddalona.

Nabywca nieruchomości będzie zobow iązany uiścić podatek VAT w wysokości 23%, od ceny nabycia terenu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się dnia 19 kwietnia 2013r. o godz. 11 0 w Urzędzie Gminy Sobków. PI. Wolności 12 (pokój nr 7).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w gotówce, na konto Urzędu Gminy Sobków Nr 45 8493 0004 0080 0700 0013 0021 Bank Spółdzielczy Kielce 0/Sobków.

Wpłacenie jednego wadium będzie upoważniało uczestnika przetargu do licytacji jednej działki.

Termin wpłaty wadium upływa dnia 15 kwietnia 2013r.. przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto tut. Urzędu. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się niezwłocz-nie(jednak nie później niż przed upływem 3 dni)po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać dowód wpłaty wadium oraz: dowód tożsamości-w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych-aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini­stracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania ww. zezwolenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Wójt Gminy Sobków zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu, terminie zawarcia umowy sprzedaż)' najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie pełnej kwoty uzyskanej w przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się w Kancelarii Notarialnej bez usprawiedliwienia, w terminie podanym przez Wójta Gminy Sobków, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości wyznaczony na dzień 28.09.2012r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Sobków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Sobków - Ref. Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem (pokój nr 7), tel.(41) 3871- 037. wew.15.

 

 

 


Gmina Sobków
Urząd Gminy w Sobkowie
Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, woj. świętokrzyskietel.: 41 3871037, 3871022, fax: 41 3871034, email: sekretariat@sobkow.pl, http://www.sobkow.plNIP: 656-13-16-844NIP GMINY 656-22-15-944
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x