Gmina Sobków - Gminny Portal Internetowy

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedażyWymagane dokumenty:


 Wniosek (druk do pobrania) o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek (druk do pobrania) o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

  1. oznaczenie rodzaju zezwolenia;
  2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
  3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
  4. przedmiot działalności gospodarczej;
  5. adres punktu sprzedaży;
  6. adres punktu składowania napojów alkoholowych  (magazynu dystrybucyjnego).

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru
    przedsiębiorców;

3) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt
    sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4) decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnianie  warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.


Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Druk do pobrania

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Sobkowie Plac Wolności 12; 28 - 305 Sobków.

Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobkowie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Sobków  w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Sobków  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłaty:

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi 1,4%

     ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

      - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

(podst. prawna - art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.

 

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy w Sobkowie  numer 35 84930004 0080 0700 0013 0007  w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach:

do 31 stycznia,   31 maja   i    30 września     danego roku kalendarzowego.

 

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.


Informacje dodatkowe:


1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Sobków  po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, wydawanej w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje
tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

3. Zezwolenie, organ zezwalający cofa  w przypadku:
a) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a szczególności:

  • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów.

b) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów;
    alkoholowych;
c) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży
    lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą
    napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie
    powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
d) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych
    źródeł;
e) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży;
f) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę  
   odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
g) orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby  odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

4. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.

5. Zezwolenie wygasa w przypadku:


a) likwidacji punktu sprzedaży;
b) upływu terminu ważności zezwolenia;
c) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
d) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
e) niezłożenia oświadczenia,o którym mowa w art. 11¹ ust.4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art.11¹ ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 11¹ ust.7.


6. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonym terminie, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

7. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 5 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Gmina Sobków
Urząd Gminy w Sobkowie
Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, woj. świętokrzyskietel.: 41 3871037, 3871022, fax: 41 3871034, email: sekretariat@sobkow.pl, http://www.sobkow.plNIP: 656-13-16-844NIP GMINY 656-22-15-944
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x