Gmina Sobków - Gminny Portal Internetowy

Inwestycje Budowlane Zrealizowane w 2016 r.

 

INWESTYCJE BUDOWLANE ZREALIZOWANE W 2016 r.

 

Wykonanie niwelacji częściowej terenu działki Nr 133/33 w Sobkowie.

W styczniu firma „TRANSKOP” Jan Węcek wykonała niwelację częściową terenu działki nr 133/33 w Sobkowie w zakresie: przemieszczenia nawiezionej ziemi i wyrównania terenu w celu likwidacji zagłębień i wykopów. Wartość umowy wyniosła 1 003,68 zł.

 

Kontynuacja budowy chodnika oraz schodków do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bizoręda

- 01_bizoreda_schody.jpg 

W dniu 27.04.2016 r. firma TRANSKOP Jan Węcek zakończyła prace związane z kontynuacją budowy chodnika oraz schodków do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bizoręda. Zakres robót obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej grubości 6 cm na odcinku od drogi gminnej do schodów przy wejściu głównym do świetlicy. Wartość robót wyniosła 6 440,00 zł. Inwestycja zrealizowana została na zlecenie Gminy Sobków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016.

 

Wykonanie ogrodzenia terenu na którym znajduje się plac zabaw (ciąg dalszy).

 - 02_szczepanow_schody.jpg

W dniu 31.03.2016 r. Firma Transportowo-Handlowo-Produkcyjna ROL-BUD Biały Tadeusz, zakończyła realizację zadania pn.: Wykonanie ogrodzenia terenu na którym znajduje się plac zabaw (ciąg dalszy) w m. Szczepanów na dz. o nr ewid. 80, 81, 82/1 – etap 2, które obejmowało:

- montaż ogrodzenia placu z siatki panelowej wysokości 120 cm z obrzeżem prefabrykowanym; długość przęsła 250 cm, na słupkach stalowych 60x40x2 mm – 25 kpl,

- montaż furtki jednoskrzydłowej o wymiarach 140 x 100 cm na słupkach stalowych z wypełnieniem siatką panelową – 1 kpl. Wartość robót wyniosła 7 940,88 zł. Inwestycja zrealizowana została na zlecenie Gminy Sobków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016.

 

Przebudowa pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Lipa w celu wykonania łazienki.

 - 03_lipa_lazienka.jpg

Zadanie obejmowało wykonanie przez firmę „KARCAD” Chmielowice dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz robót budowlanych, których Wykonawcą była FIRMA „BARTEX” Krzysztof Blicharski. Zakres prac, które zakończono 11.08.2016 r., obejmował: wydzielenie pomieszczenia ścianką gips kartonową na ruszcie, wykonanie podejść wodno - kanalizacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż ubikacji, pochwytu dla osób niepełnosprawnych, umywalki grzejnika elektrycznego i podgrzewacza wody, ułożenie płytek w pomieszczeniu WC do wysokości 2,0 m i roboty malarskie.

Wartość umów zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego wyniosła łącznie 12 938,78 zł.

 

Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno-sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Sobków.

 - 04_sobkow_urzadz.jpg

 

W dniu 25 kwietnia 2016 roku w sobkowskim parku pracownicy firmy FIT PARK z Torunia zamontowali 4 nowe urządzenia: biegacz, rower, stepper i masażer, w tym 2 urządzenia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. Mocowanie do gotowych prefabrykatów betonowych pozwolił skrócić czas montażu urządzeń do jednego dnia i korzystania z nich od razu po zakończeniu prac. Wszystkie urządzenia posiadają instrukcje korzystania w formie metalowej tabliczki znamionowej, znajdującej się na stalowej ramie nośnej. Na realizację zadania Gmina Sobków przeznaczyła kwotę 9 717,00 zł.

 

Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Sobkowie na stołówkę szkolną.

 

 - 05_sobkow_stolowka.jpg

 - 06_sobkow_stolowka.jpg 

Do dnia 23 sierpnia 2016 r. Wykonawca robót - Hurtownia i Usługi Budowlane EKO BUD Bogdan Wójcik z Jazgarzewszczyzny zrealizował prace:

- z branży ogólnobudowlanej, w tym m.in.: roboty rozbiórkowe ścian działowych i posadzek, wykonanie przejścia pomiędzy dwoma pomieszczeniami, montaż konstrukcji stalowej podparcia stropu nad piwnicą i wsporczej pod centralę wentylacyjną, montaż schodów wewnętrznych z balustradami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na przeciwpożarową, wykonanie posadzek cementowych oraz okładzin podłogowych i ściennych z płytek ceramicznych, sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych na ruszcie oraz prace wykończeniowe: uzupełniania tynków, gładzie gipsowe, roboty malarskie;

- z branży sanitarnej, przede wszystkim obejmującej dostawę i montaż centrali wentylacyjnej VTS ze sterowaniem i kompletną instalacją, montaż elektrycznych podgrzewaczy wody oraz biały montaż (umywalki, baterie, zlewozmywaki);

- z branży elektrycznej, w tym wymianę opraw oświetleniowych oraz wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.

W wyniku realizacji projektu do 86 m2 zwiększyła się powierzchnia użytkowa pomieszczenia stołówki szkolnej i aktualnie może z niej korzystać równocześnie 49 uczniów.

Gmina Sobków za realizację zadania zapłaciła Wykonawcy kwotę 161 729,22 zł brutto. Natomiast koszty nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz branży sanitarnej i elektrycznej wyniosły łącznie 5 435,00 zł brutto.

 

Remont budynku komunalnego w Chomentowie.

 - 07_chomentow_bud_kom.jpg

 - 08_chomentow_bud_kom.jpg

W dniu 10.06.2016 r. Świętokrzyska Fabryka Okien i Drzwi "Kastel" zakończyła prace w zakresie: demontażu istniejącej bramy stalowej i ościeżnicy stalowej, montażu witryny aluminiowej w kolorze brązowym o wymiarach 2650 x 2750 mm z drzwiami wyposażonymi w klamkę i 2 zamki o wymiarach 1000 x 2200 mm, wyprawy i pomalowania ościeży zewnętrznych i wewnętrznych. Wartość umowy wyniosła 6 396,00 zł.

W dniu 28.10.2016 r. Gmina Sobków podpisała umowę z FIRMĄ „BARTEX” Krzysztof Blicharski, na wykonanie remontu budynku w zakresie: demontażu istniejących drzwi i okna do pomieszczenia kotłowni, zakupu i montażu zewnętrznych ocieplonych drzwi stalowych p.poż. EI30 o wymiarach 90x205, zakupu i montażu okna PCV wraz z parapetem zewnętrznym o wymiarach 85x145 cm, wyprawienia i pomalowania ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, zakupu listew drewnianych wraz z montażem do istniejącej balustrady schodów zewnętrznych, uprzednio oczyszczonej i pomalowanej. Wykonawca za wykonane prace otrzyma wynagrodzenie w kwocie 3 505,50 zł.

 

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w m. Stare Kotlice.

 - 09_kotlice_co.jpg

        Zgodnie z warunkami umowy podpisanej z firmą,,HYDRO – SPAW” Dawid Puchrowicz z Sobkowa zakres prac obejmował w szczególności: zakup i montaż kotła o mocy 15kW, montaż wiszącego zasobnika c.w.u. o pojemności 120l, wykonanie instalacji c.o., zakup i montaż grzejników stalowych, zakup i montaż grzejnika łazienkowego, wykonanie komina systemowego ceramicznego izolowanego. Gmina Sobków, w ramach funduszu sołeckiego dla m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice, zapłaciła Wykonawcy kwotę umowną w wysokości 23 985 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Chomentów.

 - 10_chomentow_zagosp.jpg

 

Zgodnie z umową z dn. 17.06.2016 r. Wykonawca robót - FIRMA,,BARTEX” Krzysztof Blicharski z Jasionnnej wykonał: humusowanie terenu przyległego do istniejącego budynku, nasadzanie roślin, montaż ławek, kosza na śmieci piaskownicy. Wartość zadania w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 15 955,68 zł brutto. Dokumentację projektową i kosztorysową zadania opracowała Firma „KARCAD” Chmielowice za kwotę 984,00 zł.

Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno-sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Sobków – Wierzbica.

 - 11_wiezrzbica_urzadz.jpg

 

W dniu 26 sierpnia 2016 roku na terenie placu zabaw w miejscowości Wierzbica pracownicy firmy FIT PARK zamontowali 3 urządzenia: biegacz, rower i jeździec. Wszystkie urządzenia posiadają na stalowej ramie nośnej stosowne instrukcje korzystania w formie metalowej tabliczki znamionowej. Inwestycja w ramach funduszu sołeckiego została zrealizowana na zlecenie Gminy Sobków, która przeznaczyła łącznie kwotę 7 134,00 zł.

 

Remont schodów i opaski przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Sokołów Dolny.

 - 12_sokolow_schodek.jpg

 

Dnia 26.07.2016 r. z firmą „Maxbet” z Piasecznej Górki została zawarta umowa na wykonanie przedmiotowego remontu, który obejmował: skucie istniejących schodów i opaski betonowej, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie zagęszczonej podbudowy tłuczniowej oraz ułożenie kostki betonowej. Wartość zadania wyniosła 5 500 zł.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działki Nr 28 w miejscowości Niziny.

 - 13_niziny_zagosp.jpg

Z początkiem września br. Wykonawca - PPHU „NIVA-BIS” Jarosław Smolarz z Żernik zakończył prace obejmujące: przygotowanie terenu pod wykonanie trawników, w tym nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 5 cm na powierzchni około 1600 m2; przygotowanie terenu pod wykonanie trawników na skarpach stawu i rowu odwadniającego, w tym nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 2 cm na powierzchni około 200 m2; przygotowanie terenu pod wykonanie trawników, w tym wyrównanie, grabienie z oczyszczeniem z kamieni istniejącej rozplantowanej ziemi na powierzchni około 800 m2; wykonanie trawników na łącznej powierzchni około 2600 m2.

Gmina Sobków, w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 na realizację zadania przeznaczyła kwotę 4 212,00 zł brutto.

 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Żerniki na działce nr 257.

W dniu 12.09.2016 r. została podpisana z firmą ADM Projekt sp z o.o. z Chęcin umowa na kwotę 9 717,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania.

Podpisana zostanie również umowa z PPHU „NIVA-BIS” Jarosław Smolarz z Żernik na prace obejmujące m.in.: wycięcie drzew – 8 szt. wierzby, frezowanie pni wyciętych drzew, oczyszczenie terenu z krzewów, samosiejek, chwastów itp.  na powierzchni około 600 m2 przedmiotowej działki. Wartość umowy wg złożonej oferty wyniesie 3 672,00 zł. Zadania zostaną wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

 

Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Kotlice.

  - 14_kotlice_drzwi.jpg

W dniu 12.10.2016 r. Świętokrzyska Fabryka Okien i Drzwi "Kastel" dokonała wymiany drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w zakresie: demontażu istniejącej stolarki, dostawy i montażu nowych drzwi aluminiowych o wym. 135 x 225 cm w kolorze brązowym, naprawy i pomalowania ościeży zewnętrznych i wewnętrznych. Za wymianę drzwi Gmina Sobków zapłaciła Wykonawcy kwotę 4 182,00 zł.

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków, obejmująca rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Staniowice, Chomentów i Lipa.

W dniu 03.10.2016 r. została podpisana z Firmą P.P.U.H. Krzysztof Krupiński z Jędrzejowa umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji, obejmującej rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Staniowice – 4 oprawy, m. Chomentów – 1 oprawa oraz m. Lipa – 2 oprawy.

Wartość umowy wyniosła 6 800,00 zł.

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na roboty budowlane objęte powyższą dokumentacją. Gmina Sobków za realizację inwestycji zapłaci Wykonawcy - Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny Bogusław Baran, Słupia 280, 28-350 Słupia, kwotę wynikającą ze złożonej oferty w wysokości 24 000,00 zł brutto.

 

Doposażenie placu zabaw obok świetlicy wiejskiej w Bizorędzie w dodatkowe urządzenia rekreacyjno – sportowe.

W ramach umowy podpisanej w dniu 14.11.2016 z firmą FIT PARK Sp. z o.o. zostaną zamontowane 2 nowe urządzenia: ślizg i krzesełko do wyciskania. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy w ramach funduszu sołeckiego. Gmina Sobków na montaż urządzeń przeznaczy kwotę 6 088,50 zł.

 

W roku 2016 zrealizowano ponadto zadania:

Prace budowlane i remontowe w budynkach Urzędu Gminy oraz budynkach będących w zasobie mieszkaniowym gminy Sobków, w tym:

- wymianę okien w lokalu mieszkalnym przy Placu Wolności 18 przez  Firmę Transportowo-Handlowo-Produkcyjną „ROL-BUD” Biały Tadeusz z Sobkowa za kwotę 2 250,00 zł;

- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sobkowie, w tym: wymianę naczynia wyrównawczego, udrożnienie przelewu naczynia wyrównawczego, przeróbkę układu odpowietrzającego. Remont wykonany przez firmę HYDRO-SPAW Dawid Puchrowicz kosztował 1 200,00 zł;

- wymianę okien w budynku Urzędu Gminy w Sobkowie – pokój nr 20 przez FIRMĘ „BARTEX” Krzysztof Blicharski za kwotę 2 150,00 zł;

- remont klatki schodowej w budynkach: Domu Nauczyciela w Brzegach i Agronomówki w Osowej o łącznej wartości 9 585,00 zł oraz remont dachu na budynku garażu przy Urzędzie Gminy w Sobkowie za kwotę 9 950,00zł. Powyższe remonty wykonał Zakład Remontowo- Budowlany Zdzisław Gaweł z Buska-Zdroju.

Realizacja usług i dostaw w zakresie:

- przeprowadzenia przez firmę SGS Polska z Warszawy pomiarów pyłu całkowitego, pyłu respirabilnego oraz czynników chemicznych szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – palacz w kotłowni Urzędu Gminy w Sobkowie za kwotę 418,20 zł;

- opracowania przez firmę „KARCAD” Chmielowice dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Remont schodów wraz z wykonaniem pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Sobkowie” za kwotę 615,00 zł;

- wykonania przeglądów kominiarskich przez Spółkę Usługowo-Handlową KOMINIARZ Sp. z o.o. z Kielc oraz przeprowadzenia przez KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos z Kielc okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego budynków Urzędu Gminy w Sobkowie oraz budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy Sobków o łącznej wartości 3 087,00 zł;

- zakupu wraz z dostawą opału (łącznie 58 ton) do kotłowni Urzędu Gminy w Sobkowie, świetlic wiejskich i kafejki internetowej prze firmę P.W. ROL-BUD BIS Biały Paweł z Sobkowa za łączną kwotę 39 400,00 zł;

- konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków w roku 2017, obejmującej ogółem 920 szt. opraw świetlnych. Za realizację zadania firma EKOBOX S.A. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe roczne w kwocie 40 000,00.

Gmina Sobków złożyła w 2016 roku i zamierza złożyć na przełomie roku 2016/2017 wnioski o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków.

W ramach projektu firma GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. z Kielc opracowała Studium Wykonalności zadania za kwotę 3 019,65 zł. Projekt znalazł się na liście podstawowej projektów dopuszczonych do II etapu konkursu w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” RPOWŚ na lata 2014-2020. Przyznana została kwota dofinansowania z EFRR - 3 795 124,23 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi.

W ramach projektu Gmina Sobków podpisała 2 umowy: z firmą GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. na opracowanie Studium Wykonalności oraz z firmą „KARCAD” Chmielowice na opracowanie dokumentacji kosztorysowej. Na obydwa zadania Gmina Sobków przeznaczyła łącznie kwotę 8 364,00 zł brutto. Projekt został odrzucony w trakcie oceny przez Instytucję Zarządzającą. Regulamin konkursu wykluczał z dofinansowania projekty, które nie spełniły współczynnika koncentracji 120 mieszkańców na 1 km sieci lub 90 mieszkańców na 1 km sieci (w aglomeracji Sobków współczynnik wyniósł 70,45 Mk/km) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice.

W najbliższych dniach podpisane zostaną pierwsze umowy związane z realizacją inwestycji, w tym: z firmą WOSAN – USŁUGI PROJEKTOWE z Kielc na opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz z P.P.U.H. BASZ mgr inż. Bartosz Szymusik z Końskich na opracowanie analizy efektywności kosztowej zadania. Obydwa opracowania, których koszt łączny wyniesie 12 792,00 zł, stanowić będą załączniki do wniosku o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

Gmina Sobków
Urząd Gminy w Sobkowie
Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, woj. świętokrzyskietel.: 41 3871037, 3871022, fax: 41 3871034, email: sekretariat@sobkow.pl, http://www.sobkow.plNIP: 656-13-16-844NIP GMINY 656-22-15-944
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x