Gmina Sobków - Gminny Portal Internetowy

Karta Dużej Rodziny

 

 

 - karta_duzej_rodziny.jpg

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), Karta może być przyznana każdemu członkowi rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

Warunki uprawniające do korzystania z programu Karta Dużej Rodziny:


      1. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
   • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
   • małżonek rodzica;
   • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.2)).
       2. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
   • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
   • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
   • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
      3. Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

      4. Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
    
      5. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do korzystania z programu odpowiednio przez okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–3, mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.

     6. Uprawnienia wynikające z programu przysługują dziecku, które osiągnęło pełnoletność, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, o którym mowa w art. 10 ust.4 pkt. 4 w/w ustawy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

      7. W przypadku gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej dziecko zostało przyjęte w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, uprawnienia wynikające z programu przysługują także za wrzesień tego roku kalendarzowego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
     8. Uprawnienia wynikające z programu przysługują członkom rodziny wielodzietnej spełniającym warunki, o których mowa w art. 5 i art. 10 ust. 5 w/w ustawy.  
                                                         
      9. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
    
    10. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta.

    11. W przypadku stwierdzenia przez wójta utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.
    
    12. Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

    13. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.

    14. Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

   Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wielodzietnej.

   Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

   Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

   1. W przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość.
   2. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
   3. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.             
   4. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
   5. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
   6. W przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,                                       
   7. Oświadczenie rodzica, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej.

   Karta jest przyznawana bezpłatnie

   W przypadku, gdy karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, na wniosek wydawany jest duplikat karty, za który pobierana jest opłata w wysokości 9,21 zł

   Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju

   Dodatkowe informacje o Karcie Dużej Rodziny, przysługujących uprawnieniach, oraz lista  instytucji i firm, które zaoferują zniżki dla okazicieli Karty jest dostępna na stronie internetowej:

   www.rodzina.gov.pl/duża-rodzina

     www.mpips.gov.pl

   W Urzędzie Gminy Sobków można uzyskać informacje w pok.16 lub
   pod nr. tel. 41 38-71-022 wew. 28.

    


   Wniosek – do pobrania

   Załączniki do wniosku(oświadczenia) – do pobrania
   Gmina Sobków
   Urząd Gminy w Sobkowie
   Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, woj. świętokrzyskietel.: 41 3871037, 3871022, fax: 41 3871034, email: sekretariat@sobkow.pl, http://www.sobkow.plNIP: 656-13-16-844NIP GMINY 656-22-15-944
   Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
   projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
   Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
   Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
   x